Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมื​องจันทนิมิต 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #661

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
............................................................

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ และป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสียรวมในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน จัดให้มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวสำหรับให้ประชาชนพักผ่อนและออกกำลังกาย
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโรคติดต่อประจำถิ่น พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และ /การให้...
-๒-

การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงสำหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการกีฬา
เพื่อให้เมืองจันทนิมิต เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย
ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวแม่น้ำจันทบุรีให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ในริมแม่น้ำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ
ด้านการกีฬา โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการกีฬา มาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างทักษะ และจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการกีฬา ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดีอีกด้วย
๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างเมืองจันทนิมิตกับท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะ พร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก เส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จบรรลุผลสำเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต
๖. นโยบายการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุก ระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
/ของชุมชน...
-๓-

ของชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน
การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎรเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอยืนยันกับสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเมืองจันทนิมิต ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลจันทนิมิต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔


(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต


www.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1627091170816289
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้