Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ?

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้​าฟังการประชุมและการ? 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #663

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พ.ศ.๒๕๖๔
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๔ , หมวด ๙ ข้อ ๑๑๗ - ข้อ ๑๒๒ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

****************************************************************************************************************

ระเบียบสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พ.ศ.๒๕๖๔
............................................................
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้พิจารณาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อให้เป็นไปตาม หมวด ๒ ข้อ ๒๔ และ หมวด ๙ ข้อ ๑๑๗ - ๑๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต” ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตลงนาม และปิดประกาศ ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต หมายความรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต และเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
“สมาชิกสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต หัวหน้าส่วนราชการประจำเทศบาลเมืองจันทนิมิต พนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
“เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ ๔ ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนในการเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา/ข้อ ๕...


-๒-

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้น เข้าฟังการประชุมได้
กรณีที่มีผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมาก และไม่สามารถจัดให้ผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ผู้ประสงค์รับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุม หรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ

ข้อ ๖ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
(๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม
(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม
(๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้
(๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
(๖) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม
(๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภา ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๗ หากประชาชนหรือผู้เข้าร่วมฟังการประชุมผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทำการฝ่าฝืน หรือก่อกวนการประชุมตามข้อ ๖ ประธานสภามีอำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคำพูด หรือให้กล่าวคำขอขมาในที่ประชุมสภา หรือห้ามไม่ให้พูดต่อ หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมได้
ในกรณีที่ประธานสภาสั่งให้ประชาชนผู้ใดออกจากที่ประชุมสภา หากผู้นั้นขัดขืนให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย นำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภา หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลก็ได้

ข้อ ๘ คำสั่งประธานสภาตามความในระเบียบนี้ให้เป็นเด็ดขาด

ข้อ ๙ ให้เลขานุการสภา ดำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยให้ใช้แบบคำร้องฯ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
(๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภา พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมทราบ
(๓) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม
/จึงประกาศ...
-๓-จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตwww.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1633375553521184
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้