Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบั

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา​บริการบุคคลภายนอกปฏิบั 7 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #67

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า และดูแล
บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

**********************************

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า และดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ราคากลางของงานจ้างเหมาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๙,๘๐๖.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยหกบาทถ้วน-) (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน ๗ หน้า)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลฯ
๖. คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาที่ลงทะเบียนและผ่านบัญชีการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP นำมายื่นพร้อมเอกสารต่างๆ กับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิต

- ๒ -

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่...๑๐ กันยายน ๒๕๕๘…ถึงวันที่.... ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันและเวลาราชการเมื่อพ้นกำหนดวันและเวลายื่นซองสอบราคา เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะไม่รับซองเสนอราคาอีกโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่…....๒๔..กันยายน..๒๕๕๘…...ตั้งแต่เวลา…..๐๙.๐๐ น.......เป็นต้นไป หรือเมื่อเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ…๒๐๐.-…บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ระหว่างวันที่…๑๐ กันยายน ๒๕๕๘…ถึงวันที่.... ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ … หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้