Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที?

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ​ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที? 1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #702

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1705390316319707
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้