Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังกา??

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ปร​ะชาชนเข้ารับฟังกา?? 8 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #735

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 292
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

............................................................................................................................................................................

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา


ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. ห้ามประชาชนโดยทั่วไป เข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น
๓. ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หวังกระทำการให้เสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หวัง
จงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ห้ามนำอาวุธหรือของมีคมต่าง ๆ เข้าไปในที่ประชุมสภาท้องถิ่น

/(๕) ขัดคำสั่ง...
-๒-

(๕) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
.......................................................................................................................................................................................


www.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1811966562328748
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้