Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 เดือน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา #760

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 340
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
……………………………………………………

เทศบาลเมืองจันทนิมิตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลเมือง จันทนิมิตให้ไปสู่เป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งมุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงกำหนดนโยบาย ออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกำลังคน
เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจ ในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้มีการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของสำนัก/กอง รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เทศบาลเมืองจันทนิมิต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหม่เพื่อเข้าทำงาน ในตำแหน่งแรกบรรจุ ซึ่งการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาลเมืองจันทนิมิตให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้
กรณีเทศบาลเมืองจันทนิมิต ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อื่น หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนั้น
โดยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ท.จ. กำหนด ได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม
/(ฉบับที่ ....
- 2 -

(ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้สามารถกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำชับผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน จึงจัดทำประกาศและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทราบ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
5. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใส รับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังให้ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือก กรณีพนักงานจ้าง จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตาม ข้อ 18 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยให้ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ยุติธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมตรงตามตำแหน่ง
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าการบริหารและพัฒนาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและมีความพร้อมในการรองรับภารกิจ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2564 - 2566) และแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงได้จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของเทศบาลเมืองจันทนิมิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการสับเปลี่ยน หมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และ

/เป็นธรรม....

- 3 -

เป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจ ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ก่อให้เกิดการกระตุ้น การพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับหน่วยงานตลอดไป
8. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองจันทนิมิต คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ซึ่งช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น การทำแบบประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. 2565(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต


www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.407487124714016
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้