Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ๑.เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ๑.เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕ 10 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา #769

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 340
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
..................................................................................................................................................................................

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

.......................................................................................................................................................................................
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
........................................................................................................................................................................................

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
........................................................................................................................................................................................

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (แก้ไข) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (แก้ไข) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.426332742829454
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้