Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ส

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเท​ศบาลเมืองจันทนิมิต ส 10 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา #771

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 340
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง จันทนิมิต ชั้น ๔

สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง จันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้น เข้าฟังการประชุมได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา ดังนี้
๑. ญัตติ เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ ญัตติ
๓. ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการร้องขอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะเมืองจันทบุรี

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.427031719426223
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้