Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัด

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่​อการประกันคุณภาพการจัด 5 เดือน 6 วัน ที่ผ่านมา #781

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
............................................................

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) ที่เรียกว่า การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน ที่ สำนักงาน ก.ก.ถ. กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลเมืองจันทนิมิต
๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลเมืองจันทนิมิต

จึงประกาศผลการประเมินดังกล่าว มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.450917003704361
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 5 เดือน 6 วัน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้