Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ​ังหวัดจันทบุรี 5 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา #785

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
...........................................................................................................................................................

1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลครูเทศบาล
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 60) พ.ศ. 2561
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2561
5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ. 2561
6. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2561
8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2561
9. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
10. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
11. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
/ 12. ประกาศ

- 2 -
12. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562
13. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
14. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
15. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562
16. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
17. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
18. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2562
19. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
20. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
21. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563
22. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563
23. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2563
24. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 22 กันยายน 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
25. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564
26. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2564
27. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 71) พ.ศ. 2564
28. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 72) พ.ศ. 2564
29. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 73) พ.ศ. 2564
/ ดังนั้น...
- 3 -
ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาลจึงขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรีดังกล่าว จำนวน 2 ชุด พร้อมรูปแบบไฟล์ภาพ (สามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ที่แนบท้าย)
มาเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ผลเป็นประการใดขอให้แจ้งงานบริหารงานบุคคล
สำนักปลัดเทศบาลทราบด้วย

(นางชื่นจิตต์ ดาวสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิตwww.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.452568283539233


drive.google.com/drive/mobile/folders/1u...A84PdopD?usp=sharing
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 5 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้