Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ส

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเท​ศบาลเมืองจันทนิมิต ส 3 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #796

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
จันทนิมิต ชั้น ๔
สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง
จันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำ
หนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้า
ฟังการประชุมนั้น เข้าฟังการประชุมได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา ดังนี้
๑. ญัตติ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ญัตติ เรื่อง ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๓. ญัตติ เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติปรับแบบและค่างาน โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองขนอน
(บริเวณร้านรับย้อมผ้า) ถนนจันทนิมิต ๑ หมู่ ๒ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๕. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
๖. ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.483085330487528
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้