Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเท​ศบาลเมืองจันทนิมิต 3 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา #801

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 292
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
............................................................

ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง จันทนิมิต ชั้น ๔

สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง จันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้น เข้าฟังการประชุมได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา ในครั้งนี้ คือ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕


(นายวิชัย สุวรรณธนชัย) ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.493859796076748
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้