Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 เดือน 5 วัน ที่ผ่านมา #802

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง รับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับโอน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
จำนวน ๑ อัตรา
ความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน หนังสื
ยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ เพื่อประกอบในการพิจารณา
รับโอนต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้