Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ส

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเท​ศบาลเมืองจันทนิมิต ส 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #815

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
.............................................................................................................................................
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ㆍ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
จันทนิมิต ชั้น ๔
สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง
จันทนิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำ
หนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้า
ฟังการประชุมนั้น เข้าฟังการประชุมได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา ดังนี้
๑. ญัตติ เรื่อง ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ ญัตติ
๓. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีตามโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ
ร้ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ญัตติ
๔. ญัตติ เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการขออนุญาตก่อสร้าง และขยายสะพานทางเดิน หมู่ ๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕


(นายคเชนทร์ กิตติธาดา)
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต


www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.515792640550130
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้