Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ ส

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจ​ันทนิมิต สมัยสามัญ ส 2 เดือน 5 วัน ที่ผ่านมา #821

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่น ทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปีดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น
ดังนั้น สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงปีดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต มี
มติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ /๒๗/ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาล...

www.facebook.com/media/set/?set=a.523564609772933&type=3
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 2 เดือน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้