Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า​ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แ 2 เดือน 5 วัน ที่ผ่านมา #823

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
…………………………………………..
โดยที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/9668 ลงวันที่ 22กันยายน ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสำเนา เทศบัญญัติฯ แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕(ลงชื่อ)
(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตwww.facebook.com/media/set/?set=a.523586359770758&type=3
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 2 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้