Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลั​งงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2566 3 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา #833

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
คำสั่งเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ที่ ๘๙๔ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
.............................................
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานในประเทศมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศ เพื่อลดภาระการใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน และเพื่อให้การดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ
๑. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ประธานคณะทำงาน
๒. นางอัจฉราภรณ์ ลือวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต คณะทำงาน
๓. นายวินัย ประจำเรือ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต คณะทำงาน
๔. นายประวิทย์ ศรีสุขวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต คณะทำงาน
๕. นายฤาชา สายภัทรานุสรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต คณะทำงาน
๖. น.ส.อาภรณ์ รัตนธรรม รองปลัดเทศบาล/รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะทำงาน
๗. นางชื่นจิตต์ ดาวสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะทำงาน
๘. นางมาลินี สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คณะทำงาน
๙. นางสาวปนัดดา เจริญนิตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๑๐. นายธนวัสส์ ร่วมโพธิ์รี ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๑๑. จ่าเอกสมโภชน์ ทดแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
๑๒. นางสาวเพทาย ประจำเรือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
๒. กำกับ ดูแลการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
๓. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติใน
การดำเนินการลดใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
๔. กำหนดแนวทาง ข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำ และตรวจสอบการใช้พลังงานในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด
พลังงาน และทราบถึงจำนวนอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้า จำนวนยานพาหนะ สภาพและลักษณะการใช้งานที่
เป็นอยู่ รักษาและบำรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
/๕.ติดตาม...

-๒-

๕. ติดตามและประเมินผล เพื่อทราบความก้าวหน้า และทิศทางการดำเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย และกรอบเวลาของแผน ทราบประสิทธิผลของการดำเนินงานพัฒนามาตรการลดใช้พลังงานให้
เข้มข้นขึ้น หรือยืดหยุ่นขึ้นตามความเหมาะสมตามภารกิจงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจำกัดเพื่อหาข้อแก้ไข
สำหรับมาตรการนั้น หรือการยกเลิกในกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตwww.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.564336362362424
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 3 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้