Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองจั

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรั​บผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประ​หยัดพลังงาน เทศบาลเมืองจั 2 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #834

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
คำสั่งเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ที่ ๘๙๕ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
.............................................
เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. นายฤาชา สายภัทรานุสรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ ๓. นางชื่นจิตต์ ดาวสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
๔. นางมาลินี สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ
๕. นางสาวปนัดดา เจริญนิตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๖. นายธนวัสส์ ร่วมโพธิ์รี ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๗. จ่าเอกสมโภชน์ ทดแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๘. นายวรพจน์ ปาณัณณพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
๙. นางสาวปฐมาวดี ภูมิผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
๑๐. น.ส.เจณิชตา ดิ้นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๑๑. นางช่อนุช การไพบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๑๒. นายพิสุทธิ์ จริตซื่อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๑๓. นางสาวเพทาย ประจำเรือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้รับแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบ กำชับ และสั่งการผู้ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคต่อคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตwww.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.564336362362424
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้