Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ส

ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเท​ศบาลเมืองจันทนิมิต ส 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #843

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
.......................................................................................................................................................................
ด้วยสภาเทศนาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
ด ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
จันทนิมิต ชั้น ๔
สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง
จันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำ
หนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้า
พังการประชุมนั้น ข้าฟังการประชุมได้ โตยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา ดังนี้
๑. ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประซาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ญัตติ เรื่อง ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๓. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ ญัตติ
๔. ญัตติ เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๖. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
๗. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.585262350269825
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้