Get Adobe Flash player

มิถุนายน 2561

00055

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เดือนมิถุนายน 2561

00055

 

00056

โครงการอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน

4-7 มิถุนายน 2561

00056

 

00057

ทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2561

00057

 

00058

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

00058

 

00059

ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

 

00059

 

00060

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน

พัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00060

 

00061

ต้อนรับเทศบาลตำบลปากชม

จังหวัดเลย

00061

 

00062

ตรวจประเมินประสิทธิภาพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2561

00062

 

 

00063

ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

ครั้งที่ 4/2561

00063

 

00064

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เดือนมิถุนายน 2561

 

00064

 

00065

ประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนประชาคมฯ

และคณะกรรมการพัฒนา

แผนพัฒนาฯ

 

00065

 

00066

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

00066

 

 

 

YouTube