Get Adobe Flash player

สิงหาคม 2561

00081

โครงการควบคุมโรคจากการขาดสารไอโอดีน

3 สิงหาคม 2561

 

00081

 

00082

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม 2561

 

00082

 

00083

ดำเนินกิจกรรมโครงการถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น 

 

00083

 

00084

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุม เดือนสิงหาคม 2561

 

00084

 

00085

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

12 สิงหามหาราชินี

 

00085

 

00086

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต

 

00086

 

00087

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

00087

 

00088

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/61

 

00088

 

00089

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

00089

 

 

00090

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/61

00090

YouTube