Get Adobe Flash player

กันยายน 2561

00091

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/61

4 กันยายน 2561

 

00091

 

00092

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2561

 

00092

 

00093

โครงการถนนสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 

00093

 

00094

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุม เดือนกันยายน 2561

 

00094

 

00095

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

00095

 

00096

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

 

00096

 

00097

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

 

00097

 

00098

เทศบาลเมืองจันทนิมิตต้อนรับเทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม

 

00098

 

00099

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2561

 

00099

 

 

000100

เทศบาลเมืองจันทนิมิตต้อนรับเทศบาลตำบลเด่นชัย จ. แพร่

 

000100

 

YouTube