Get Adobe Flash player

ตุลาคม 2561

000101

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2561

000101

 

000102

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

000102

 

000103

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุม เดือนตุลาคม 2561

000103

 

000104

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ

000104

 

000105

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ

000105

 

000106

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานครบรอบวันสวรรคตพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร

000106

 

000107

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

000107

 

000108

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

และกิจกรรมน้อมรำลึก

000108

 

000109

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองจันท์

000109

 

000110

เทศบาลเมืองจันทนิมิตเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

000110

 

000111

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

000111

 

000112

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรม 250 ปี ตามรอยกองทัพเรือยกพลขึ้นบก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

000112

 

000113

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2561

000113

 

YouTube