Get Adobe Flash player

มิถุนายน 2563

00065

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

00065

 

00066

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตัดต้นไม้หักโค่นขวางถนน

00066

 

00067

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการจันทนิมิตร่วมใจ ช่วยสู้ภัยโควิด 19

 

00067

  

00068

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00068

 

00069

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการกวดขันการสวมใส่หน้ากากอนามัย

00069

 

00070

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00070

 

00071

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนมิถุนายน 2563

00071

 

00072

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนมิถุนายน 2563

00072

 

00073

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะที่ 1

00073

 

00074

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 /2563

00074

YouTube