Get Adobe Flash player

กรกฎาคม 2563

00075

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมโครงการกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00075

 

00076

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องฯ (BCP)

00076

 

00077

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุม ซักซ้อมโครงการกำจัดผักตบชวา

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00077

  

00078

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาฯ

ในพื้นที่เทศบาลฯ

00078

 

00079

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

28 กรกฎาคม 2563

00079

 

00080

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ

เดือนกรกฎาคม 2563 

00080

 

00081

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

เดือนกรกฎาคม 2563

00081

 

00082

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามโครงการกำจัดผักตบชวา

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี 2563 (วันที่1)

00082

 

00083

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามโครงการกำจัดผักตบชวา

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี 2563 (วันที่2)

00083

 

00084

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามโครงการกำจัดผักตบชวา

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี 2563 (วันที่3)

00084

  

00085

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามโครงการกำจัดผักตบชวา

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี 2563 (วันที่4)

00085

 

00086

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามโครงการกำจัดผักตบชวา

ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี 2563 (วันที่5)

00086

 

00087

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2563

00087

 

00088

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

00088

 

00089

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร

00089

 

00090

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

ครั้งที่ 4/2563

00090

YouTube