ตุลาคม 2563

000113

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2563

000113

 

000114

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

000114

 

000115

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563

000115

  

000116

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนตุลาคม 2563

000116

000117

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนตุลาคม 2563

000117

 

000118

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งเสริมประเพณี

ลอยกระทง ประจำปี 2563 "ลอยกระทง 101 ปี น่านนที วิถีจันท์"

000118

 

000119

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

000119

 

000120

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมซักซ้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

000120

 

000121

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการโครงการกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

000121

 

000122

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

000122

 

000123

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

000123

   

000124

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมชุมชน เดือนตุลาคม 2563

000124

 

000125

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

"ลอยกระทง 101 ปี น่านนที วิถีจันท์"

000125

 

000126

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำจันท์ ประจำปี 2563

000126

 

000127

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมจัดทำกระทงสำหรับงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

ประจำปี 2563 "ลอยกระทง 101 ปี น่านนที วิถีจันท์"

000127

 

 

000128

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

"ลอยกระทง 101 ปี น่านนที วิถีจันท์"

000128

 

 

 

YouTube