Get Adobe Flash player

มกราคม 2564

0001

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 เดือนมกราคม 2564

0001

 

0002

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 เดือนมกราคม 2564

0002

 

0003

เทศบาลเมืองจันทนิมิตนสำรวจ โรงแรม ร้านค้า ตามมาตรการโควิด 19

0003

 

0004

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการแจกแอลกอฮอล์ และแมส เดือนมกราคม 2564

0004

 

0005

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการฉีดชะล้างผิวถนน เดือนมกราคม 2564

0005

 

0006

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2564

0006

 

0007

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการแจกแอลกอฮอล์ และแมส เดือนมกราคม 2564

0007

 

0008

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการแจกแอลกอฮอล์ และแมส เดือนมกราคม 2564

0008

 

 

 

YouTube