Get Adobe Flash player

มิถุนายน 2564

00046

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00046

 

00047

เทศบาลเมืองจันทนิมิตทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

00047

 

00048

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน

00048

 

00049

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตู้ดับเพลิงชุมชนฯ

00049

 

00050

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี

00050

 

00051

เทศบาลเมืองจันทนิมิตลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการทางการเห็น

00051

 

00052

เทศบาลเมืองจันทนิมิตตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ

00052

 

00053

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิตครั้งแรก

00053

 

00054

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่บ้านมั่นคง หมู่ 9 ตำบลจันทนิมิต

00058

 

00055

เทศบาลเมืองจันทนิมิตตรวจสอบความพร้อมของศูนย์เด็กเล็กฯ

00054

 

00056

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต และประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

00055

 

00057

เทศบาลเมืองจันทนิมิตแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

00056

 

00058

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

00057

 

00059

เทศบาลเมืองจันทนิมิตแก้ไขปัญาหาน้ำท่วมขัง

00059

 

00060

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดประชุมให้ความรู้จากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดจันทบุรี

00060

 

00061

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564

00061

 

00062

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินกิจกรรมโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2564

00062

 

00063

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00063

 

00064

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00064

 

00065

เทศบาลเมืองจันทนิมิตปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00065

 

00066

เทศบาลเมืองจันทนิมิตปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดโรมัน และถนนสายริมน้ำ

00066

 

00067

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00067

 

00068

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้า

00068

 

00069

วัดโค้งสนามเป้า สนับสนุนข้าวสารและของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00069

 

00070

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

00070

 

00071

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตำบลจันทนิมิต

00071

 

00072

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการลอกท่อ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 9 ตำบลจันนิมิต

00072

 

00073

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการทำความสะอาด หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต

00073

 

 

YouTube