Get Adobe Flash player

กรกฎาคม_2564

00074

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี

00074

 

00075

เทศบาลเมืองจันทนิมิตรณรงค์ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

00075

 

00076

รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ตำบลจันทนิมิต

00076

 

00077

เทศบาลเมืองจันทนิมิตรณรงค์ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

00077

 

00078

เทศบาลเมืองจันทนิมิตพัฒนาเส้นทางคมนาคม (ถนนไม้ไผ่ หมู่บ้านมั่นคง)

00078

 

00079

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตรับมอบโล่ "ผู้นำท้องถิ่น"

00079

 

00080

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

00080

 

00081

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินโคงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี หมู่ที่ 1

ตำบลจันทนิมิต

00081

 

00082

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการจัดระเบียนสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00082

 

00083

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

00083

 

00084

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

00084

 

00085

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

00085

 

00086

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

00086

 

00087

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตลงพื้นที่แก้ไขปัญาหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

00087

 

00088

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

00088

 

00089

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดจตุจักร จันทบุรี

00089

 

00090

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนกรกฎาคม 2564

00090

 

00091

เทศบาลเมืองจันทนิมิตมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

00091

 

00092

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนกรกฎาคม 2564

00092

 

00093

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

00093

 

00094

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตมอบกองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหมดดุสิตฯ

00094

 

00095

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตมอบให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

00095

 

00096

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตมอบกองสาธารณสุขฯ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเคลื่อนที่

00096

 

00097

เทศบาลเมืองจันทนิมิตพ่นฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการติดโรคไว้รัสโควิด-19 และไข้เลือดออก

00097

 

00098

เทศบาลเมืองจันทนิมิตลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหมอดุสิต

00098

 

00099

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเคลื่อนที่ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

00099

 

000100

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

(เปลี่ยนหลอดไฟ ม.2 ม.4 , ต่อสายไฟฟ้าที่ช็อตเกาะกลาง)

000100

 

000101

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน (ตัดต้นไม้ ม.4)

000101

 

000102

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์จันทนิมิต

000102

 

000103

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน (เปลี่ยนหลอดไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟ ม.4 ม.6 ม.7 , ขุดร่องระบายน้ำหน้าสนง.เทศบาลฯ)

000103

 

000104

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

000104

 

000105

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน (เปลี่ยนหลอดไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟ ม.4 ม.6 ม.7 , ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ)

000105

 

000106

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารเทศบาลฯ

000106

 

000107

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตประชุมแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

000107

 

000108

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

000108

 

000109

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี

000109

 

000110

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอย

000110

 

000111

เทศบาลเมืองจันทนิมิตบูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

000111

 

000112

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

(ตัดต้นไม้ ม.3 , เปลี่ยนหลอดไฟ ม.9)

000112

 

000113

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

000113

 

000114

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

000114

 

000115

เทศบาลเมืองจันทนิมิตบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

(เกิดเหตุไฟไหม้สายไฟและสายเคเบิ้ล)

000115

 

 

 

YouTube