Get Adobe Flash player

2562

0001

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่๒)

0002

สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

0003 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

สปอตเชิญชวนเลือกตั้ง EP.1

เพลงเชิญชวนเลือกตั้ง EP.2

 

0004

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือน มี.ค. 62

0005

Walk Run Bike to the Shining Moon 2019

 

210362

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง หมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลจันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

 

0006
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2562

210362

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง หมู่ 1 และหมู่ 8

0007
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 เม.ย.62

0008
ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

0009
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

00010
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 พ.ค. 62

 

80562

งานวิ่ง Run For the Church 2019

 

00011

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่4) 24 พ.ค. 62

 

00012
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเดือน ๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๒

280562

พ่นฝอยละออง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

00013
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะรายปี

00014
การไฟฟ้าประกาศไฟดับ 18 มิ.ย. 62

00015
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2562 

 

00016
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕