Get Adobe Flash player

2563

0001
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

0002

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

0003

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ปจะจำเดือน มีนาคน ๒๕๖๓

0004

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สนใจ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

20363

ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

30363

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ป้องกันได้

0005
“ปิดเมืองวิ่ง…จันท์ฮิ” ใน “โครงการก้าวท้าใจร่วมกับ Sports City”

190363
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) สามารถป้องกันได้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอานามัย

190363
พ่นฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการติดโรคไวรัสโควิด-19

30463

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร

30463

ข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

000663
ข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

000763
ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร

000863
มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท บุคคล 3 กลุ่ม ที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อโควิด 19

000963
ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

0001163
เทศบาลเมืองจันทนิมิต แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

0001263
เทศบาลเมืองจันทนิมิต แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง และไวไว 800 ซองพร้อมน้ำดื่ม

0001363
แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ณ ศาลเจ้าพ่อสระบาป หมู่ 6 ตำบลจันทนิมิต

0001463
เทศบาลเมืองจันทนิมิต พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

0001563
ลดปริมาณขยะมูลฝอย ประเภท โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก ใช้ปิ่นโต และถุงผ้า

0001663
แจกข้าวกล่องจำนวน 1000 กล่อง ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี

0001763
แจกข้าวกล่องจำนวน 1000 กล่องพร้อมน้ำดื่มฟรี ณ หอประชุมมารีนิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

0001863

สาระความรู้ป้องกัน และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19

0001963
ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

160663
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซอยเกาะล้อมชะนี หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต

0002063

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่3)

230663

หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซอยเกาะล้อมชะนี หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต