Get Adobe Flash player

2563

0001
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

0002

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

0003

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ปจะจำเดือน มีนาคน 2563

0004

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สนใจ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

20363

ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

30363

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ป้องกันได้

0005
“ปิดเมืองวิ่ง…จันท์ฮิ” ใน “โครงการก้าวท้าใจร่วมกับ Sports City”

190363
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) สามารถป้องกันได้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอานามัย

190363
พ่นฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการติดโรคไวรัสโควิด-19

30463

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร

30463

ข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

000663
ข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

000763
ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร

000863
มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท บุคคล 3 กลุ่ม ที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อโควิด 19

000963
ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

0001163
เทศบาลเมืองจันทนิมิต แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

0001263
เทศบาลเมืองจันทนิมิต แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง และไวไว 800 ซองพร้อมน้ำดื่ม

0001363
แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ณ ศาลเจ้าพ่อสระบาป หมู่ 6 ตำบลจันทนิมิต

0001463
เทศบาลเมืองจันทนิมิต พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

0001563
ลดปริมาณขยะมูลฝอย ประเภท โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก ใช้ปิ่นโต และถุงผ้า

0001663
แจกข้าวกล่องจำนวน 1000 กล่อง ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี

0001763
แจกข้าวกล่องจำนวน 1000 กล่องพร้อมน้ำดื่มฟรี ณ หอประชุมมารีนิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

0001863

สาระความรู้ป้องกัน และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19

0001963
ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

160663
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซอยเกาะล้อมชะนี หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต

0002063

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่3)

230663

หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซอยเกาะล้อมชะนี หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต

0002163
ชีวิตวิถีใหม่_ความรู้ถึงสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันไม่ให้รับเชื้อ และพฤติกรรมใหม่ จำนวน 29 ตอน

170763
โครงการกำจัดผักตกชวา 20-24 ก.ค. 2563

0002263
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

0002363
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่4)

0002463
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

0002563
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

0002663
ความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวในตำบลจันทนิมิต ร่วมด้วยช่วยกันดูแล ไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คูคลอง รางระบายน้ำ และบนถนนสาธารณะ

0002763_001
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซอยเกาะล้อมชะนี

0002763_002
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซอยอู่ช่างหนุ่ม

0002863_001
ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (นอกสถานที่)

0002863_002
ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (นอกสถานที่)

190863
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณซอยช่างหนุ่ม

260863
ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (นอกสถานที่)

0002963
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
0003063

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

0003163
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๕)

0003263
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

0003363
งานลอยกระทง 101 ปี น่านนที วิถีจันท์ ประจำปี 2563

0003463

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 

0003563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 63

0003663 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์สื่อการสื่อตั้งท้องถิ่น

0003763

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม 2563

0003863 ep.1

การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

0003863 ep.2

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564