Get Adobe Flash player

2556

ปชส. สธ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

ปชส.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ปชส.การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคาร

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนมีนาคม 2556

ปชส. แผนปฎิบัติตามโครงการถนนปลอดถังขยะ

ปชส. สธ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

ปชส. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม

ปชส. เทศบัญญัติการจอดยานยนต์

ปชส. สธ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5

การประกวดต้นไม้ขนาดใหญ่(เนื้อแข็ง)

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าขนาดเล็ก

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนเมษายน 2556

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนมิถุนายน 2556

โครงการขยับกายสบายชีวี

ปชส. สธ.เคลื่อนที่ครั้งที่ 6

ปชส. ขยายเวลาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า

ปชส. โครงการล้างถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

ตรวจสอบรายชื่อพร้อมรับบัตรช่วยเหลือจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม

ปชส. ธงแสดงสัญลักษณ์ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนสิงหาคม 2556

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนกันยายน 2556

การไฟฟ้าส่วนภูมิร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี PEA

ปชส. บัญญัติ 10 ประการ ป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำ

บาสเกตบอล จันทนิมิตคัพ ครั้งที่ 5 

ปชส. การจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งขันเรือยาว

ปชส. งดงานประเพณีลอยกระทง วัดจันทนาราม

ปชส. โครงการ big Cleaning Day 255

ปชส. โครงการ big Cleaning Day 2.2556

ปชส. โครงการ big Cleaning Day 4.2556

ปชส. โครงการ Big Cleaning Day 5.2556

ปชส. โครงการ Big Cleaning Day 6.2556

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนตุลาคม 2556

ปชส. สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ

ปชส. ภาษีโรงเรือน งบ 2557

ปชส. ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่

ปชส. ภาษีป้าย 2557

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ปชส. โครงการ อบต.Energy Awards

ปชส. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองจัทนิมิต

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนธันวาคม 2556