Get Adobe Flash player

2557

งานวันเด็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 2557

ปชส. สธ.เคลื่อนที่ครั้งที่ 1

ปชส. ขยายเวลาในการชำระภาษี ประจำปี 2557

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนมกราคม 2557

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

โครงการทำใบขับขี่นอกสถานที่ 

ปชส. สธ.เคลื่อนที่ครั้งที่ 2_2557

ปชส. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิตรับสมัครนักเรียน

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนมีนาคม 2557

ปชส. งานวันผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทนิมิต 2557

ปชส. สธ.เคลื่อนที่ครั้งที่ 3_2557

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนเมษายน 2557

ปชส. เก็บขะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9

ปชส. สธ.เคลื่อนที่ครั้งที่ 4_57

ปชส. ประกาศ คสช.

ปชส. ตรวจมาตรวัดน้ำ

ปชส. ผ้าป่าสมานฉันท์

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

รายการจันทนิมิตเรดิโอ ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ปชส. สธ.เคลื่อนที่ครั้งที่ 5_57 

ปชส. สายด่วนวัฒนธรรม

ปชส. Fix it Center

ปชส. โครงการปรับปรุงแก้ไขทะเบียน

ปชส. เข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5

ปชส. งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ปชส. แสดงตนเพื่อยืนยันการมีชีวิตอยู่

ปชส. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 12 สิงหา

ปชส. รับสมัครผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

ปชส. รับสมัครหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ปชส. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ปชส. เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

ปชส. โรคอีโบร่า

ปชส. ลอยกระทง 2557

ปชส. จันทนิมิตคัพครั้งที่ 6-57

ปชส. ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ งบประมาณ 2559

ปชส. สธ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-58

ปชส. ตรวจสุขภาพชุมชนจันทนิมิต

ปชส. big cleaning Day

ปชส. ยื่นภาษีประจำปี 2558

ปชส. งานวันเด็ก 2558