Get Adobe Flash player

2558

ปชส.สธ. ครั้งที่ 2-58

ปชส. ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต

ปชส. สปอตศูนย์ดำรงธรรม

ปชส. แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ปชส. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1

ปชส. ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ , บาดทะยัก

ปชส.สธ. ครั้งที่ 3-58 

ปชส. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง 

ปชส. รับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.2 

ปชส. โครงการวันวิสาขบูชา 

ปชส. โครงการพ่นหมอกควัน 

ปชส. โครงการพ่นหมอกควัน 

ปชส. สธ. ครั้งที่ 4-58 

ปชส. ประกวดร้องเพลงสิ่งแวดล้อม 

ปชส. เปิดให้บริการทันตกรรม 

ปชส. บริจาคโลหิตโรงเรียนสตรีฯ

ปชส. สธ. ครั้งที่ 5-58 

ปชส. แสดงตนฯ 

ปชส. Bike for Mom 

ปชส. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 

ปชส. สธ. ครั้งที่ 6-58 

ปชส. ประดับธงในดวงใจ 

ปชส. โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ปชส. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จันทนิมิตเรดิโอ กันยายน 2558

ปชส.ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ปชส.ลงทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปชส.โครงการแข่งขันจันทนิมิตคัพ ครั้งที่ 7/2558

ปชส.สืบสานประเพณีลอยกระทง

ปชส.สาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2559

ปชส.พ่นหมอกควัน

ปชส.พ่นหมอกควัน2

ปชส.Bike for Dad

ปชส.เพลิงพระศพ

ปชส.ภาษีบำรุงท้องที่ 2559

ปชส.ภาษีโรงเรือน 2559

ปชส.ภาษีป้าย 2559

ปชส.วันเด็กแห่งชาติ 2559