Get Adobe Flash player

2559

0000 ปชส.วันเด็กแห่งชาติ 2559

0001 ปชส.บริจาควัสดุอะลูมิเนียมทำขาเทียม

0002 ปชส.กำจัดลูกน้ายุงลาย 

0003 ปชส.สธ.เคลื่อนที่ 2/2559

0004 ปชส.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

0005 ปชส.ชุมชน และ โรงเรียนปลอดขยะ 

0006 ปชส.โรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 

         สปอต ไวรัสเมอร์ส

0007 ปชส.การประปาหยุดจ่ายน้ำ

0008 รับสมัครนร.ศูนย์เด็กเล็ก

0009 ปชส.สธ.เคลื่อนที่3/59

0010 การประปาหยุดจ่ายน้ำ

0011 โรคระบาดที่เกิดจากยุงลาย

0012 ประดับธงและตราสัญลักษณ์

        งานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปี

0013 กำหนดสถานที่ออกเสียงนอกเขตลงทะเบียน

0014 ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการ

0015 สธ.เคลื่อนที่4 59

0016 โรคที่เกิดในฤดูร้อน

0017เดือน ก.ค. 59 จ่ายเบี้ยเริ่ม 4 ก.ค. 59

0018 ลดละเลิกใช้กล่องโฟม

0019 รับแสดงตน เพื่อยืนยันการดำรงชีวิตผู้รับเบี้ย

0020 สธ.เคลื่อนที่ 5-59

0021 รณรงค์รักษาความสะอาด12สิงหา

0022 ประชาคมเปลี่ยนสภาพที่ดินหนองกระรอก

0023 ปชส.โรคมือ เท้า ปาก

0024 ประชาคมเปลี่ยนสภาพที่ดินหนองกระรอก

0025 สธ.เคลื่อนที่6-59

0026 เลือนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

0027 เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.3

0028 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

         ลงทะเบียนคนพิการ

         จุดเทียนชัยคลองภักดีรำไพฯ

0029 กระตุ้นเศรษฐกิจ

0030 ร้อยดวงใจบริจาคโลหิต

0031 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

0032 ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

0033/1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0033/2 ภาษีป้าย

0033/3 ภาษีบำรุงท้องที่

0034 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ