Get Adobe Flash player

2560

0001
ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

0003
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0004
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0005
โครงการถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น

0006
ออกหน่วยสาธารณสุข

0007
บริจาคโลหิต

0008
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0009
โครงการถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น

0010
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

0011
ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

0012
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0013
รับสมเด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0014
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน 2560

0015
ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

0016
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม 2560

0017
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0018
ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 2560

0019
รณรงค์รักษาความสะอาด

0020

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

0021
ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

0022

ปชส. น้ำไม่ไหล

0023
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

00024
ร่วมใจยื่นตรงเคารพธงชาติ

00025
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

00026
กำหนดประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์

00026/2
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

00027
ปชส.การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

00028
ปชส.เร่งรัดควบคุมโรคมือเท้าปาก
ปชส.เร่งรัดควบคุมโรคมือเท้าปาก

00029
ปชส.ร่วมแสดงความคิดเห็นกฏหมาย

00030
ปชส.ลงทะเบียนถวายดอกไม้จันทน์

00031
ปชส.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ย.60

00032
ปชส.ลอยกระทง

00033
ปชส.จันทนิมิตคัพครั้งที่ 9

00034
ปชส.รับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ

ปชส. ลงทะเบียนคนพิการรายใหม่

00035
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือน ธันวาคม 2560

00036
ตักบาตร 5 ธ.ค.

00037
ภาษีบำรุงท้องที่

00038
ภาษีป้าย

00039
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

00040
สธ.เคลื่อนที่