Get Adobe Flash player

2561

0001
อถล ม.ค. 61

0002
คก สส สุขภาพ ม.ค. 61

0003
คก สส สุขภาพ ก.พ. 61

0004
สธ เคลื่อนที่ ก.พ. 61

0005
ลงทะเบียนผู้ถือบัตรประชารัฐ

0006
คก สส สุขภาพ มี.ค.61

0007
ลงทบ.รับเบี้ยผู้สูงอายุ งบ 63

0008
พระราชทานเพลิง

0009
ติดตามเร่งรัดนายจ้าง สถานประกอบการ แจ้งแรงงานต่างด้าว

00010
โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ เม.ย. 61

00011
ปชส.ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

00012
ปชส.หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/61

00013
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือน พ.ค. 61

00014
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพใหม่ 30 เม.ย. 61

00015
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 มิถุนายน 2561

00016

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ 22 มิ.ย. 61

00017 ประกาศสด

00018

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 6 กรกฎาคม 2561

00019

การแสดงตัวเป็นเจ้าของสุนัข 17 กรกฎาคม 2561

00020

โครงกสรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 6 สิงหาคม 2561

00021

การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 3 สิงหาคม 2561

00022

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561

00023

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5

00024

ประกาศทำถนน การเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

00025

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 6 ก.ย.61

00026

รณงค์กำจัดยุงลาย ตำบลจันทนิมิต 27-31 ก.ย.61

00027

แจ้งขยายระยะเวลาให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯทุกประเภท มาแสดงดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

00028

ขอความร่วมมือ ควบคุม การเลี้ยงและปล่อยสุนัขออกนอกบริเวณเคหะสถาน

00029

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 ต.ค. 61

00030

การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ เดือนตุลาคม 2561

00031

เตรียมต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 ตุลาคม 2561

00032

เตรียมต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 ตุลาคม 2561

00033

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเดือน พฤจิกายน ประจำปี ๒๕๖๑ 6 พ.ย. 61

00034

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่๑) 9 พ.ย. 61

00035_1

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 256 วันที่ 20-22 พ.ย. 2561

00035_2

ขบวนยอประทีป เฉลิมฟ้ามหาราชฯ รัชกาลที่ 10 วันที่ 22 พ.ย. 61

00036

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

00037

จันทนิมิตคัพ ครั้งที่ 10

00038

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

00039_1

ภาษีบำรุงท้องที่

00039_2

ภาษีป้าย

00039_3

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

00040

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 ม.ค. 62