Get Adobe Flash player
 WebBoard :: ข่าวจากทางราชการ
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งป.. 11-10-2012 08:29:01 
PRCM
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-10-2011 14:39:53
ตอบ: 296
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
****************************
หลักการ

โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของชุมชนและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติใช้เป็นเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ซึ่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕
ให้กระทำได้โดยการตราเป็น เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๕
*****************

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๒-๑๓ มาตรา๗ มาตรา๒๐ มาตรา๕๕ มาตรา๕๘ และมาตรา๖๓
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลเมืองจันทนิมิต โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทนิมิตเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.๒๕๕๕ และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมือง
จันทนิมิตแล้ว เจ็ดวัน
บรรดาระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
ข้อ ๔ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ในครอบครองของตน
ข้อ ๕ ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วและมีฝาปิดกันแมลงและสัตว์ ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๖ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน
หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ
เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งไว้โดยเฉพาะ
ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก


/ข้อ๙ ห้ามผู้ใด......
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดถ่ายเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย
ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า สถานที่หรือบริเวณใดควรเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลไปทำการกำจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขน
เมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศกำหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศแล้ว ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่
อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งตนครอบครอง โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทนิมิตนี้
ข้อ ๑๑ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ให้เป็นอำนาจของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ในการดำเนินการในวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองจันทนิมิต อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินกิจการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลเมืองจันทนิมิตอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการในวรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับ ทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการ
แทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาต ให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) หลักฐานอื่นใด ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าว
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้
ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
/ในกรณีที่.......
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่า สละสิทธิ์
ข้อ ๑๗ ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
๑.๑ ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มส้นสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเท้าหนังยาง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน
๑.๒ ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล
และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
๑.๓ ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลักจากออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือ
กำจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
๑.๔ กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด
๑.๕ มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒)ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย
๒.๑ ขณะทำการเก็บ ขนมูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มส้นสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเท้าหนังยาง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน
๒.๒ ทำความสะอาดพาหนะ วัสดุที่ใช้เก็บ ขนมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
๒.๓ ทำความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอย สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
๒.๔ กรณีที่มีมูลฝอยหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด
๒.๕ มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดเงื่อนไขเฉพาะไว้ในใบอนุญาต เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม โดยคำนึงถึงการรักษา
คุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตจะขอยกเลิกการประกอบกิจการ ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วันก่อนขอยกเลิก
/ข้อ๒๐ ให้ผู้รับ.......
ข้อ ๒๐ ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลเมืองจันทนิมิตเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต หากไม่มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ภายในวันที่ปรากฏอยู่ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่า
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง จันทนิมิต
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
/ข้อ๒๘ คำสั่ง........
ข้อ ๒๘ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น
ได้รับทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๓๑ ให้นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทนิมิต และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทนิมิตนี้
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้น เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิตให้ใช้บังคับได้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ)
(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
เห็นชอบ
ลงชื่อ


บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายการ บาท
๑ อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ๑๐
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์แรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ
๒๕๐
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ๑๕๐
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ (ก)ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๒๐
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร เดือนละ
๒๐
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
๒,๐๐๐
(ข)ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๑๕๐
- ครั้งหนึ่งๆเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐
๒ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๒.๑ ใบอนุญาตดำเนินกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามข้อ๑๑
ก.รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
๕,๐๐๐
ข.รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ ๕,๐๐๐
IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard