การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
o2-1 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
o2-2 ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล
o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A Q&A
o9 Social Network Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o11 แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน