ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่ประกาศ ชื่อ
05/10/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว บริเวณหลังวัด ซอย ๓ หมู่ ๓ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/10/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๙ ถนนจันทนิมิต ๕ หมู่ ๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหลังวัดซอย ๓ หมู่ ๓ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนจันทนิมิต ๕ หมู่ ๑,๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
15/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า และดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนจันทนิมิต ๕ หมู่ ๑,๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๙ ถนนจันทนิมิต ๕ หมู่ ๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2023 ประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๙
15/06/2023 ประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 3
24/03/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถ.จันทนิมิต 5 หมู่ที่ 1,9 ตำบลจันทนิมิต ฯ (e-bidding)
20/03/2023 จัดการข้อมูลประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2566
09/03/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 ถึง ซอย 8 ถนนตรีรัตน์ หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/03/2023 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
06/03/2023 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ
06/03/2023 ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ
06/03/2023 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาขับรถยนต์ฯ
06/03/2023 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ปี 56
06/03/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
06/03/2023 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
06/03/2023 ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 2
06/03/2023 ประกาศยกเลิกการประมูลโครงการจัดซื้อรถบดล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยางฯ
06/03/2023 ประกาศประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อหน้าเหล็ก ล้อหลังยางฯ