กิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2024
เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง

210267_เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง

...อ่านต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2024
ปรับปรุงภูมิทัศนียภาพคลองภักดีรำไพ

210267_ปรับปรุงภูมิทัศนียภาพคลองภักดีรำไพ
#จันทนิมิตเพื่อประช...อ่านต่อ

20 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากรถถมดิน

 

200267_ ประชุมแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากรถถมดิน

...อ่านต่อ

w 20 กุมภาพันธ์ 2024
การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

200267_การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  ครั้งที่ 3 ประจ...อ่านต่อ

20 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

200267_ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...อ่านต่อ

11 20 กุมภาพันธ์ 2024
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

...อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

190267_ ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
#จันทนิมิตเพื่อปร...อ่านต่อ

w 16 กุมภาพันธ์ 2024
พิธีปิดกีฬาพื้นบ้านมวลชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566

160267_พิธีปิดกีฬาพื้นบ้านมวลชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566

...อ่านต่อ
bb 16 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยฯ

160267_โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยฯ

...อ่านต่อ

gg 16 กุมภาพันธ์ 2024
จันทนิมิตเพื่อประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567

...อ่านต่อ

w 15 กุมภาพันธ์ 2024
การแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2567 วันที่2

การแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2567 วันที่2

...อ่านต่อ

เ้่ 14 กุมภาพันธ์ 2024
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

140267_ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

...อ่านต่อ

ดด 14 กุมภาพันธ์ 2024
การตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

140267_การตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น...อ่านต่อ

w 14 กุมภาพันธ์ 2024
พิธีเปิดมหกรรมกีฬาพื้นบ้านมวลชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี2567

140267_พิธีเปิดมหกรรมกีฬาพื้นบ้านมวลชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี2567...อ่านต่อ

0 14 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

140266_โครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

#จันทนิม...อ่านต่อ

า้่า 13 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2567

130267_โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร...อ่านต่อ

สาวา 13 กุมภาพันธ์ 2024
ครบรอบคล้ายวันเกิด วาระเจริญอายุ 59 ปี พระราชธรรมเมธี

130267_ครบรอบคล้ายวันเกิด วาระเจริญอายุ 59 ปี พระราชธรรมเมธี

...อ่านต่อ
52 13 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

130267_ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

...อ่านต่อ

กหด 12 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

120267_ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต...อ่านต่อ

แอ 12 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

120267_ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...อ่านต่อ

กดเ 12 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

120267_ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

...อ่านต่อ

ตนร 11 กุมภาพันธ์ 2024
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ทับสาณะเสนMicro Marathon”

110267_กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ทับสาณะเสนMicro Marathon”
#จั...อ่านต่อ

w 09 กุมภาพันธ์ 2024
พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข “ดนตรี กวี ศิลป์ ถิ่นจันทบูร” จังหวัดจันทบุรี ประจำปี2567

90267_ พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข “ดนตรี กวี ศิลป์ ถิ่นจันทบูร”...อ่านต่อ

ดห 09 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมมหกรรมกีฬาพื้นบ้านมวลชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

90267_ประชุมมหกรรมกีฬาพื้นบ้านมวลชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี2567

...อ่านต่อ
หดก 06 กุมภาพันธ์ 2024
ประชุมการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

60267_ประชุมการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

...อ่านต่อ