ประกาศต่างๆของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
วันที่ประกาศ ชื่อ
07 ธันวาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)
04 ธันวาคม 2023 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖)
01 ธันวาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
29 พฤศจิกายน 2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
06 พฤศจิกายน 2023 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน ตตุลาคม ๒๕๖๖)
06 พฤศจิกายน 2023 ระเบียบเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใช้ห้องปรชุม เทศบาลเมืองจันทนิมิต พ.ศ.2566
27 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
26 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ๑. เรื่อง แผนการดำเนินงานงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ๒. เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ๓. เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
26 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
11 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
11 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
04 ตุลาคม 2023 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
03 ตุลาคม 2023 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือนกันยายน 2566)
28 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
27 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 19/2566)
27 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
08 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 18/2566)
07 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4/2566)
06 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 17/2566)
05 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2566
04 กันยายน 2023 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้ริการงานต่างๆในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือนสิงหาคม 2566)
31 สิงหาคม 2023 แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
22 สิงหาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 16/2566)
18 สิงหาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการ สาธารณะของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖