ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่