วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

“คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง รักษาวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการดี โครงการสร้างพื้นฐานทั่วถึง เชื่อมโยงประชาคมอาเชียน “

เป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของคณะเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นภาระที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติ ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องในเขตความรับผิดชอบ

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมทางบก ทางน้ำ และระบบสาธารณูปโภคเพียงพอทั่วถึง

พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบริโภคอุปโภค

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาทัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 6 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ กีฬาและนันทนาการ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จิตใจแจ่มใส

พันธกิจที่ 7 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

พันธกิจที่ 8 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรักาาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม สังคมน่าอยู่

พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 10 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีระบบประชาสัมพันธ์ที่ดี

พันธกิจที่ 11 พัฒนาระบบการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ 12 ส่่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 13 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียน

พันธกิจที่ 14 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด