กองการศึกษา

กองการศึกษา 

อำนาจหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ซึ่งแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

          1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

            1.1 งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   - งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาและการทดลองวิจัยทางการศึกษา

                   - งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา

                   - งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานในการดำเนินงานทางการศึกษา

                  กับหน่วยงานอื่นๆ

                   - งานจัดทำกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

                   - งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี

                   และแผนประจำปี

                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

            1.2 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

                   - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสถานศึกษา ศูนย์การเรียน และเครือข่ายทางการศึกษา

                   - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา

                   - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการศาสนา

                   - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           1.3 งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   - งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

                   - งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

                   และค่าสาธารณูปโภค

                   - งานจัดทำบัญชีพัสดุ เอกสาร ใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

                   - งานเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษาทุกประเภททางการศึกษา

                   - งานรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำงวด

                   - งานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษาและอื่นๆ

                   - งานโอนเงินงบประมาณ ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี การเบิกเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

                   - งานจัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติมตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

                   ของกองการศึกษา

                   - งานสถิติและรายงานการเงินทุกประเภท

                   - งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง (จ.18) ของพนักงานครูเทศบาล

                  และพนักงานจ้างตามภารกิจ

                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.4 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   - งานสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   - งานสำรวจและจัดลำดับความต้องการในการพัฒนาอาชีพ

                   - งานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในสถานศึกษา ให้กับครูและนักเรียน

                  - งานจัดทัศนศึกษาและส่งบุคลากรเข้ารับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

                   - งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   - งานจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ

                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.5 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   - งานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

                   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

                   - งานเสริมสร้างทักษะด้านการกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

                   - งานจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                - งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                - งานทำนุบำรุงศาสนสถาน

                  - งานจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ

                   - งานจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น    

                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.7 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสารบรรณของกอง

          - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ

           ประสานงาน การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

         - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

         - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

         - งานเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

         - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกอง

        - งานบริการข้อมูล สถิติ

         - งานแจ้งเวียนให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ

         - งานเผยแพร่ข่าวสารของกอง

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

       2 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

          2.1 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

         - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ ของพนักงานครูเทศบาล

          และพนักงานจ้าง

         - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก ของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง

         - งานทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

         - งานบัตรประจำตัวของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

         - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง

         - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง            

         - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังของพนักงานครูเทศบาล

          และพนักงานจ้าง

         - งานพัฒนาบุคลากรของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาหรือดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

         - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

         - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

           และผู้ทำคุณประโยชน์ของพนักงานครูเทศบาล

         - งานสวัสดิการของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

         - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ ของพนักงานครูเทศบาล

          และพนักงานจ้าง

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.2 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         - งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

         - งานกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

         - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

         - งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

         - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.3 งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

         - งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของโรงเรียน

         - งานพิจารณาจัดตั้ง/ยุบเลิกโรงเรียน

         - งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน

         - งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

         - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

         - งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

         - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.4 งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสำรวจเด็กก่อนวัยเรียน

         - งานตรวจสอบและดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

         - งานตรวจโรงเรียนและสถานที่ที่กฎหมายกำหนดสอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียน

         - งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียนต่อศูนย์ป้องกันแห่งชาติ

         - งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ลูกเสือชาวบ้าน

         - งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

         - รายงานตอบรับการย้ายสถานที่เรียน การเข้าเรียน การผ่อนผันการเข้าเรียน

          การยกเว้นและติดตามเด็กเข้าเรียน

         - งานนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน                  

         - งานติดตาม แนะแนว วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน

          เป็นรายบุคคล

        - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.5 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานชาติ

         - งานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

         - งานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.6 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

         - งานพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

         - งานส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

         - งานจัดให้มีคลื่นความถี่ สื่อตัวนำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อ

          การส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสาร

          ในรูปแบบอื่น

         - งานจัดตั้งกองทุนและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.7 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

         - งานจัดศูนย์การเรียนรู้

         - งานดำเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู ชุมชน

         - งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาส

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.8 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

         - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนเทศบาล

         - งานจัดกิจกรรมการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

         - งานจัดกิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชน

         - งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - งานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.9 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน

         - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไรที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

         - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา

         - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน

          เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน และทุนการศึกษา

         - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เช่น การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือ

          เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

         - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน

         - งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.10 งานศึกษานิเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

         - งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

         - งานวิจัยการศึกษาและงานนิทรรศการทางวิชาการ

         - งานค้นคว้า ทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิชาการแผนใหม่ทางการศึกษา

         - งานเขียนตำรา อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ทั้งในและนอกประเทศ

         - งานวัดผลและประเมินผล

         - งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา

         - งานกลุ่มวิชาการโรงเรียนเทศบาล ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

         และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการและการประชุมกลุ่มทุกกลุ่ม

         - งานแข่งขันทางวิชาการ ทั้งในและนอกโรงเรียนทุกระดับ

         - งานนิเทศภายในโรงเรียน

        - งานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

         - งานจัดทำรายงานการจัดการศึกษาประจำเดือน ประจำภาคและปลายปี

         - งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย