ประกาศต่างๆของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
วันที่ประกาศ ชื่อ
16 พฤษภาคม 2024 ประกาศรายชื่อผู้ไม่รับหนังสือแจ้งประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกำหนดประจำปี พ.ศ. 2567
15 พฤษภาคม 2024 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจันทนิมิต
08 พฤษภาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๗)
02 พฤษภาคม 2024 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานต่างๆในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (เดือน เมษายน 2567)
30 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
30 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
11 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองจันทนิมิต
09 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
04 เมษายน 2024 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)
02 เมษายน 2024 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
01 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
21 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
21 มีนาคม 2024 รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
20 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานผลการดำเบินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
20 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗)
12 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
12 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
12 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
07 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันแาจคำนวณเป็นเงินได้
05 มีนาคม 2024 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดฯ (เดือน กุมภาพันธ์ 2567)
05 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗)
28 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)
28 กุมภาพันธ์ 2024 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
19 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
14 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗