ลักษณะที่ตั้ง

       

      ที่ตั้ง สภาพทั่วไป ข้อมูลพิ้นฐาน

คำบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ให้กำหนดเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ไว้ดังนี้

หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออก ตรงปากทางแยกคลองเกาะฝั่งใต้ บริเวณพิกัด SU ๘๙๒๙๘๐

ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบคลองเกาะฝั่งใต้ ผ่านถนนจันทนิมิต ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงทางแยกลำรางหนองปึกและคลองข่าฝั่งตะวันออกบริเวณพิกัด SU ๘๙๑๙๗๐ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตรด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทุ่ง ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่    ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๕๐ เชิงสะพานข้ามหนองปูนฟากใต้ บริเวณพิกัด SU ๘๘๕๙๕๙ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร

ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๖ ไปทิศใต้เลียบริมคลองสระบาปฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกผ่านถนน     ญาณวิโรจน์ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี ฝั่งตะวันออก ตรงปากทางแยกคลองสระบาป บริเวณพิกัด SU ๘๖๕๙๓๕ รวมประมาณ ๖,๕๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบริมแม่น้ำจันทบุรี ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ผ่านสะพานตรีรัตน์ และสะพานทองดำรงรัตน์ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑, ๕๖๐๐ เมตร

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีลักษณะเป็นเนินและที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีและลำคลองไหลผ่านตลอดปี ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยย่านชุมชนและสถานที่ประกอบอาชีพค้าขายและกิจการต่างๆ

ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเลด้านอ่าวไทย จึงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีฝนตกชุก อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวมาก
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองจันทนิมิตมีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๑ตารางกิโลเมตร ๔,๔๓๗ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา
ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกตรงปากทางแยกคลองเกาะฝั่งใต้ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนทางแยกลำรางหนองปีกและคลองข่าฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๕๐ จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ทางแยกคลองข่า คลองพลับพลาและคลองกรวด ฝั่งตั้งจากหลักเขตที่ ๔ เลียบคลองกรวดฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข๓๑๔๕ ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสระบาปตะวันตก
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองสระบาปฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๗ เลียบแม่น้ำจันทบุรี ฝั่งตะวันออกไปทางเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑
เส้นทางการคมนาคม
การคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต อาศัยเส้นทางคมนาคมหลัก ๒ สาย คือ
-ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๓๑๔๕ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ –ริมแม่น้ำจันทบุรี
-ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๓๑๕๔ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ –สะพานตรีรัตน์

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีลักษณะเป็นเนินและที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีและลำคลองไหลผ่านตลอดปี ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยย่านชุมชนและสถานที่ประกอบอาชีพค้าขายและกิจการต่างๆ

ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเลด้านอ่าวไทย จึงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีฝนตกชุก อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวมาก
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองจันทนิมิตมีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๑ตารางกิโลเมตร ๔,๔๓๗ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา
ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกตรงปากทางแยกคลองเกาะฝั่งใต้ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนทางแยกลำรางหนองปีกและคลองข่าฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๕๐ จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ทางแยกคลองข่า คลองพลับพลาและคลองกรวด ฝั่งตั้งจากหลักเขตที่ ๔ เลียบคลองกรวดฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข๓๑๔๕ ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสระบาปตะวันตก
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองสระบาปฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๗ เลียบแม่น้ำจันทบุรี ฝั่งตะวันออกไปทางเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑
เส้นทางการคมนาคม
การคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต อาศัยเส้นทางคมนาคมหลัก ๒ สาย คือ
-ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๓๑๔๕ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ –ริมแม่น้ำจันทบุรี
-ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๓๑๕๔ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ –สะพานตรีรัตน์

5

สถิติเดือนมกราคม 2566

สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2566

03660466

 

056606660766086609661066116612660167026703670467