ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 28/09/2023


ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ