พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2023