พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2023